fbpx

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre Nowera Digital Agency veľmi dôležité. Tieto zásady ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď s nami komunikujete.

„Osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.
Kategórie osobných údajov spracúvaných agentúrou Nowera Digital Agency o klientoch:

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD
Nowera spracúva vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko, adresu aj za účelom doručovania dôležitých informácií týkajúcich sa služieb/produktov, ktoré ste si objednali, podpory komunikácie v predzmluvnej fáze a po uzavretí zmluvy.
Právny základ spracúvania vašej emailovej adresy a telefónneho čísla pre tieto účely je oprávnený záujem spoločnosti Nowera Digital Agency poskytnúť vám dôležité informácie o službách/produktoch, ktoré ste si objednali.

Nowera Digital Agency spracúva aj vašu e-mailovú adresu na účely jej priradenia k vašej objednávke pri komunikácii s našimi zástupcami zákazníckej podpory. Právnym základom takéhoto spracovania je náš oprávnený záujem poskytovať vám kvalitnú zákaznícku podporu.
OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVANÉ PRI KOMUNIKÁCII S NOWERA DIGITAL AGENCY
Keď komunikujete s našimi zástupcami zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje, ako sú vaše meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostikovaní problémov súvisiacich s vaším používaním nášho portálu a na zaznamenávanie informácií o problémoch s podporou alebo službou. V rámci obmedzení platných zákonov môžeme tiež zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytli prostredníctvom dobrovoľných prieskumov názorov zákazníkov, s cieľom zlepšiť služby zákazníkom.
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD
Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom spracúvania takýchto informácií na tieto účely je oprávnený záujem spoločnosti Digital Nowera poskytovať vám kvalitnú zákaznícku podporu.
OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ SPRACOVAŤ PRI ZMLUVE S/PROSTREDNÍCTVOM Digitálnej agentúry Nowera SPOLOČNÉ OSOBNÉ ÚDAJE
Ak si objednáte službu/produkt cez stránku www.nowera.digital, uveďte svoje meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, emailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo, pri niektorých službách aj štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, dátum platnosti , krajina vydania. Ak platíte prevodom z platobného účtu, spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet uskutočnila. Príjemcami týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov sa platba uskutočňuje. Za účelom vybavenia Vašej objednávky spracúvame Vaše meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, emailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo, pri niektorých službách aj štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, dátum vypršania platnosti, krajinu vydania a údaje o Vašej platobnej karte. . Právnym základom spracúvania týchto údajov je plnenie zmluvy alebo plnenie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti. Vaše osobné údaje spracovávame aj v rámci našich procesov odhaľovania podvodov. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem chrániť Nowera Digital Agency a našich zákazníkov pred pokusmi o podvodné transakcie.
ZOZNAM SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O PRACOVNÚ Agentúru NOWERA DIGITAL AGENCY A ÚSPEŠNÝCH UCHÁDZAČOV
Ak máte záujem pracovať pre Nowera Digital Agency, či už z vlastnej iniciatívy, alebo v nadväznosti na voľné pracovné miesto inzerované na niektorú z voľných pozícií, Nowera Digital Agency spracúva vaše osobné údaje, ktoré zahŕňajú napr. Váš životopis vrátane akademického titulu, mena, priezviska, pohlavia, dátumu narodenia, telefónneho kontaktu, e-mailovej adresy, adresy bydliska, fotografie, údajov o dosiahnutom vzdelaní, údajov o Vašej kariére a pracovných skúsenostiach (identifikácia súčasných a predchádzajúci zamestnávateľ, odborné zameranie, ocenenia, významné pracovné úspechy, jazykové znalosti a odborné znalosti), záľuby ako nepovinný dobrovoľný údaj. Pravdivosť a úplnosť vami poskytnutých informácií môže overiť agentúra Nowera s.r.o.
ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD
Účelom spracovania týchto osobných údajov je výber budúcich zamestnancov Nowera Digital Agency. Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Nowera na výbere najvhodnejších kandidátov na pozície a vaše vyjadrenie ochoty uchádzať sa o prácu v spoločnosti Nowera. Keďže nie vždy všetko vyjde na prvý raz, Nowera Digital Agency bude uchovávať vaše osobné údaje po dobu 3 rokov, aby sme vás mohli kontaktovať s ponukou práce, ak sa objaví voľné pracovné miesto alebo sa vytvorí nové pracovné miesto pre vás vhodné. Ak ste vo výberovom konaní uspeli a s Nowera Digital Agency ste sa dohodli na spolupráci s nami buď v trvalom pracovnom pomere alebo v niektorom z typov dohôd podľa Zákonníka práce, budeme okrem vyššie uvedené osobné údaje na základe pracovnoprávnych predpisov, predpisov o zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení, daňových predpisov a pod.
Medzi takéto osobné údaje môže patriť najmä vaše rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, zdravotná poisťovňa, v ktorej ste poistený, váš rodinný vzťah, či máte deti a ich počet (pri uplatňovaní daňového bonusu), či ste držiteľ preukazu ZŤP. Ak máte byť u nás zamestnaný, podľa platných právnych predpisov sme povinní vyžadovať od vás vstupnú lekársku prehliadku, ktorej výsledkom bude indikácia, či ste zdravotne spôsobilý na prácu u nás. Zabezpečíme pre Vás aj pravidelnú pracovnú zdravotnú prehliadku a spracujeme zákonom stanovené náležitosti výsledkov tejto prehliadky, ktoré Vám vydá príslušný lekár. Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná právna úprava týkajúca sa zdravia a spôsobilosti zamestnancov na výkon príslušnej práce a pracovnej zdravotnej služby.
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
Aby sme mohli poskytovať služby/produkty, ktoré ste si objednali, možno budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do iných spoločností v iných krajinách. Ak ste klientom, v závislosti od služieb, ktoré ste si objednali, poskytneme vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste vy alebo my uzatvorili zmluvu o poskytovaní služieb, ktoré ste si objednali. Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje budú poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a iným príslušným orgánom štátnej správy v súlade s platnou platnou legislatívou.
ĎALŠIE ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ
Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť iným:
(a) ak na to máme váš platný súhlas;
(b) v súlade s platným právom, ako je napríklad platné predvolanie, súdny príkaz, právny proces alebo iná zákonná povinnosť;
(c) pri presadzovaní našich zmluvných podmienok alebo zásad; alebo
(d) ak je to potrebné na uplatnenie dostupných právnych opravných prostriedkov alebo obhajobu právnych nárokov. Okrem toho môžeme preniesť vaše osobné údaje na súvisiaci subjekt, dcérsku spoločnosť alebo tretiu stranu v prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, postúpenia alebo prevodu celého podniku, majetku alebo vlastníckeho podielu alebo ich časti. spoločnosti Nowera Digital Agency, alebo iné nakladanie s nimi, a to aj (bez obmedzenia) v súvislosti s konkurzným alebo obdobným konaním, za predpokladu, že subjekt, ktorému Vaše osobné údaje prenášame, nesmie spracúvať Vaše osobné údaje inak ako spôsobom uvedeným v tieto Zásady ochrany osobných údajov. Budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme vás o tom informovali, a ak to vyžadujú platné zákony, bez získania vášho súhlasu.
COOKIES, PIXELY A ICH POUŽÍVANIE
Cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webovej stránky. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“ nachádzajúce sa na webovej stránke alebo v e-maile, ktoré zhromažďujú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré môžu ukladať aj súbory cookie. Ak znova navštívite našu webovú stránku, zapamätáme si informácie, ktoré ste zadali, počas určitého časového obdobia vďaka súborom cookie. Okrem toho vás stránka „rozpozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zabezpečí, aby ste neopakovali už zobrazenú reklamu alebo vám umožní zadať alebo vám ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webového prostredia a v súvislosti s týmito informáciami zobrazuje relevantný obsah a ponúka odhadované aktivity a služby, o ktorých predpokladáme, že by ste ich mohli využiť. Súbory cookie majú rôzne doby „trvanlivosti“ a delia sa na: session cookie – vymaže sa pri zatvorení prehliadača trvalé cookies – zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky Súbory cookie používame na analýzu návštevnosti webových stránok prostredníctvom množstva služieb uvedených nižšie. Ide o analytické nástroje, ktoré nám pomáhajú porozumieť vášmu správaniu na našej webovej stránke, a preto vám prispôsobujú relevantnejší obsah. Súbory cookie možno použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov
AKÉ COOKIES HODNOTÍME?
Prevádzkové cookies – tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníkov na webovej stránke a následne na zlepšenie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky. Google Analytics – je analytický nástroj na sledovanie správania používateľov na stránke. Zákazník je v Google Analytics hodnotený iba na základe cookies a digitálna agentúra Nowera neposiela žiadne osobné údaje užívateľov. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov navštívte ich webovú stránku. Marketingové cookies – Používajú sa na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vo vzťahu k zvykom návštevníkov a účinnosti marketingovej komunikácie inzerentov. Zabránia vám napríklad zbytočne časté zobrazovanie reklám z oblasti, o ktorú nemáte záujem. Google: Google Analytics, Správca značiek sa používa na sledovanie štatistík o polohe a demografických kategóriách používateľov, ich záujmoch a správaní na webových stránkach a informácií o zariadeniach, ktoré používajú na pripojenie k webovej lokalite. Používame aj nástroj Google Search Console, ktorý nám pomáha porozumieť tomu, ako návštevníci nachádzajú naše webové stránky, a zlepšujeme našu optimalizáciu pre vyhľadávače. Zistite viac o tom, ako môžu byť tieto analytické údaje použité, ako môžete regulovať ich používanie a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov. Facebook Connect – Facebook Connect umožňuje interakciu vášho účtu na Facebooku s inými webovými stránkami. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov navštívte ich webovú stránku.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
Ak máme váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely, prepájame ho s informáciami o vašich aktivitách na webovej stránke. Účelom tohto prepojenia je lepšie rozpoznať vaše preferencie a záujmy a na tomto základe lepšie prispôsobiť ponuky priamo vám a personalizovať obsah webu. Proti takémuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať, alebo ak by automatizované rozhodnutie ovplyvnilo vaše práva a slobody, môžete požiadať o individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie, v časti Kontaktné údaje.
DĹŽKA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV PREHĽADÁVANIA
Informácie, ktoré spájame s údajmi cookies, uchovávame na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, alebo podľa trvania zmluvného vzťahu medzi nami a vami. Kombinované údaje zo súborov cookie a našich systémov budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, nie však dlhšie ako 13 mesiacov.
AKTUALIZÁCIE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť, keď pridávame nové služby a produkty, zlepšujeme našu aktuálnu ponuku a keď sa menia technológie a zákony. Dátum poslednej revízie týchto Zásad ochrany osobných údajov nájdete pod nadpisom „Aktualizované“ v hornej časti tejto stránky. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť po zverejnení revidovaných Zásad ochrany osobných údajov.
UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým nám udelíte súhlas, budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní, alebo kým nám to nevyžadujú platné právne predpisy. Po uplynutí uvedenej doby uchovávania budú vaše osobné údaje zlikvidované. Časť „Vaše práva“ nižšie popisuje vaše právo na vymazanie.
VAŠE PRÁVA
Podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo požiadať Nowera Digital Agency o prístup k svojim osobným údajom a ďalej uplatniť svoje nasledujúce práva: zistiť, či Nowera Digital Agency spracúva vaše osobné údaje, a ak áno, o aké osobné údaje ide a dôvod ich spracúvania právo na opravu osobných údajov – toto vám dáva možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás uchovávame právo na vymazanie osobných údajov – toto Vám umožňuje požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ak neexistuje dôvod, aby sme ich naďalej spracúvali právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť svoje osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe od Nowera Digital Agency inému subjektu právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov - môžete nás požiadať, aby sme na určitý čas prerušili spracúvanie Vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme preukázali ich správnosť alebo dôvod ich spracúvania právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov - máte právo namietať, ak sú osobné údaje spracúvané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sú tieto záujmy prevažujú nad záujmami alebo právami dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej môžete namietať aj v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na účel priameho marketingu, vrátane namietania proti tomu, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania právo odvolať súhlas – ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať právo podať sťažnosť dozornému orgánu - dozorným orgánom na ochranu údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s platnou legislatívou.
ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

nowera s.r.o.
IČO: 53083806
DIČ: 2121254729
Dolnomajerská 1133/33 926 01 Sereď
Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel sro, vložka č. 46789/T
KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, uplatňovania vašich práv, môžete nás kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: ahoj@nowera.sk